Fries repertoire

O.a.:

- De frede fan de greiden

- Ferwundering

- Fugels

- In nije dei

- De libbensbeam

- Ruzjen yn 'e wyn

- Hjoed ier yn 'e moarn

- Fryslan sjongt